User Tools

Site Tools


cs:cart

Česká verze stránek není od roku 2013 aktualizována.

Klasifikační a regresní stromy

Metoda klasifikačních a regresních stromů (Classification and regression trees, CART) je obdobou mnohonásobné regrese - vysvětlovaná proměnná je jen jedna, vysvětlujících je několik. Výhodou této metody (oproti regrese) je méně požadavků na kvalitu vysvětlujících proměnných. V ekologii se metoda používá především pro explorativní analýzu - pro popis vztahů mezi vysvětlovanou a vysvětlujícími proměnnými. Pokud je vysvětlovaná proměnná kvantitativní, počítá se regresní strom, pokud je kvalitativní, jde o klasifikační strom.

rpart (library rpart)

Vypočteme regresní strom závislosti počtu druhů na faktorech prostředí (použijeme datový soubor Vltava a jako faktory prostředí použijeme vypočtené Ellenbergovy indikační hodnoty1)):

vltava.spe <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/vltava-spe.txt', row.names = 1)
vltava.env <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/vltava-env.txt')
env <- vltava.env[, 20:25]

Počet druhů vypočteme pomocí funkce specnumber z knihovny vegan:

library (vegan)
S <- specnumber (vltava.spe)

Následuje vlastní model pro výpočet regresního stromu, pro který je použita funkce rpart ze stejnojmenné knihovny. Pokud chcete získat stejný strom jako v této úloze, použijte funkci set.seed a stejnou numerickou hodnotu, která nastaví výchozí hodnotu pro generátor pseudonáhodných čísel na vašem počítači.

library (rpart)
# set.seed (1234)  # pokud chcete získat stejný strom jako v této úloze, odkomentujte tuto funkci
tree.1 <- rpart (S ~ ., env)
 
tree.1

Funkce vrací textovou podobu regresního stromu s čísly jednotlivých uzlů a terminálních lístků (ty jsou označeny hvězdičkou):

n= 97 

node), split, n, deviance, yval
   * denotes terminal node

 1) root 97 11009.0100 32.22680 
  2) ELL.MOIST< 5.785 77 4824.8050 28.83117 
   4) ELL.REACT< 5.03 32 1427.9690 24.53125 
    8) ELL.REACT< 4.185 8  104.0000 18.50000 *
    9) ELL.REACT>=4.185 24  935.9583 26.54167 
    18) ELL.MOIST>=5.085 8  95.5000 22.25000 *
    19) ELL.MOIST< 5.085 16  619.4375 28.68750 *
   5) ELL.REACT>=5.03 45 2384.4440 31.88889 
   10) ELL.NUTR>=5.865 19  369.6842 26.73684 *
   11) ELL.NUTR< 5.865 26 1141.8850 35.65385 
    22) ELL.NUTR>=5.285 12  395.0000 32.50000 *
    23) ELL.NUTR< 5.285 14  525.2143 38.35714 *
  3) ELL.MOIST>=5.785 20 1878.2000 45.30000 
   6) ELL.NUTR>=6.31 11  676.7273 40.45455 *
   7) ELL.NUTR< 6.31 9  627.5556 51.22222 *

Strom můžeme nakreslit takto:

plot (tree.1)
text (tree.1)

draw.tree (library maptree)

Lepší grafické zobrazení regresních a klasifikačních stromů nabízí funkce draw.tree z knihovny maptree:

library (maptree)
draw.tree (tree.1, nodeinfo = T, digits = 1)

Argument nodeinfo ovlivňuje množství informací, které se v obrázku vykreslí - konkrétně ke každému uzlu přidá detailní informaci o množství vysvětlené variability. Argument digits ovlivňuje počet desetinných míst, který se zobrazuje u jednotlivých hodnot závislé proměnné (počet druhů v tomto případě) - pokud ho nezadáte, zobrazí se průměrné počty druhů v nodech s přesností na nesmysleně vysoký počet desetinných míst).

plotcp a rsq.rpart (library rpart)

Algoritmus klasifikačních a regresních stromů má tendenci vytvářet komplikované struktury - stromy s mnoha koncovými větvemi. Je proto vhodné stromy nějakým způsobem zjednodušit. Míra zjednodušení bude záležet na tom, co od stromu očekávám. Pokud mi jde o zobecnitelný popis situace, pak je na místě strom prořezat pořádně, aby se dobře interpretoval a zároveň aby v něm byla určitá míra zobecnění. Pokud je naopak účelem vytvořit strom pro predikci z nových dat, může být složitější, aby dosáhl přesnějších výsledků.

Rozhodnutí o komplexnosti stromu bývá založené na tzv. krosvalidaci, křížovém zhodnocení. Datový soubor se rozdělí např. na 10 skupin vzorků, náhodně se vybere 9 a na nich se vytvoří nový strom. Nepoužité vzorky z desáté skupiny se pak použijí k predikci a vyhodnotí se kvalita této predikce. Pak se odřízne poslední větvička, znovu se vyhodnotí kvalita predikce, a v prořezávání se pokračuje až na pařez. Toto se zopakuje pro všechny kombinace 9 podskupin vzorků.

Následující funkce slouží k zobrazení výsledků krosvalidace daného (tu provádí už funkce rpart). Funkce plotcp kreslí vztah mezi složitostí stromu (vodorovná osa) a hodnoty chyb v predikci modelem pro danou velikost (svislá osa). Křivka na začátku strmě klesá, tzn. že složitost modelu je vyvážena lepší predikcí. Jakmile začne růst, znamená to že složitější model jde na úkor kvality predikce. Jedno z možných pravidel při rozhodnutí o velikosti stromu říká vybrat takové dělení, které se jako první vyskytuje pod horizontální čárou.

plotcp (tree.1)

Podobný obrázek zobrazuje i funkce rsq.rpart - ta kreslí obrázky dva za sebou, je ale dobré si je zobrazit vvedle sebe, proto funkce par s argumentem mfrow. Druhý obrázek je identický s předchozím výstupem funkce plotcp, ale bez dalších informací. První obrázek ukazuje, jak stoupá koeficient determinace (vysvětlená vvariabilita) modelu s jeho složitostí. Plná čára (apparent) ukazuje zjevnou vysvětlenou variabilitu, tedy tu kkterou vysvětlí strom o dané velikosti na všech datech. Přerušovaná čára ukazuje na krosvalidovaný odhad koeficientu determinace pro nová data. V našem případě roste kvalita předpovědi modelem na nových datech (z krosvalidace) do velikosti stromu 2, pak opět klesne.

par (mfrow = c(1,2))
rsq.rpart (tree.1)

Interpretace výsledků krosvalidace není jednoznačná - vypadá to, že bychom mohli vybrat jak velmi jednoduchý strom s dvěmi větvemi, tak i celý strom se sedmi větvemi. Výsledek se navíc v každé analýze bude měnit - zkuste analýzu příkazem rpart několikrát zopakovat, pokaždé dostanete mírně jiný výsledek (je to způsobeno právě krosvalidací, resp. tím, že dělení do 10 podskupin je pokaždé provedeno jinak).

prune (library rpart)

Pokud se rozhodneme rozsáhlý strom, který vrátila předchozí analýza, zjednodušit (prořezat) podle výsledků krosvalidace, použijeme k tomu příkaz prune z knihovny rpart. Argument cp v této funkci představuje copmplexity parameter, vyjadřující složitost stromu který se má zachovat - najdete ho na horizontální ose v obrázku vygenerovaném funkcí plotcp2):

tree.2 <- prune (tree.1, cp = 0.085)
draw.tree (tree.2, nodeinfo = T, digits = 1)

Rozšiřující informace

Podrobný popis, jak spočítat regresní a klasifikační stromy v R, najdete ve skriptech Petra Šmilauera Moderní regresní metody v kapitole 7 (pdf). Velmi detailní rozbor problematiky rozhodovacích stromů s teorií týkající se i dalších metod najdete ve skriptech Kláry Komprdové Rozhodovací stromy a lesy (pdf).


Cvičení 1

Vypočtěte klasifikační strom, ve kterém bude vysvětlovaná proměnná zařazení vegetačních snímků do vegetačního typy, a vysvětlující proměnné budou abundance jednotlivých druhů v druhové matici. Použijte soubor dat z údolí Vltavy. Klasifikace jednotlivých snímku do vegetačních typů je obsažena v proměnné GROUP v datovém rámcí vltava.env. Druhová data před použitím odmocněte. Nakreslete klasifikační strom pomocí funkce draw.tree.

Nápověda: použijte funkci rpart. Na levé straně rovnice bude proměnná vltava.env$GROUP - pozor ale, proměnnou je třeba zadat jako faktor, tedy obalit funkcí as.factor, jinak bude použita jako proměnná kvantitativní a výsledný strom bude regresní, ne klasifikační.

Řešení cvičení

1)
Průměrné Ellenbergovy indikační hodnoty jsou vypočtené ze stejných dat, jako počty druhů, které budou v následující analýze použity jako závislá proměnná. Tím, že vysvětlující (průměrné Ell. hodnoty) i závislá proměnná na sobě nejsou nezávislé dává následující analýza příliš optimistické výsledky - rozumněj příliš vysoké hodnoty vysvětlené variability. Pokud nám jde jen o popis vztahu, pak to nejspíš nevadí. Není ale možné v analýze průměrné EIH míchat s jinými, měřenými faktory prostředí, protože průměrné EIH se právě díky nezávislosti budou tvářit jako lepší proměnné a budou umístěny výše ve stromu. Více k této problematice zde a zde.
2)
jinak škálovanou hodnotu CP najdete také ve výpisu funkce summary - pro příkaz prune je ale třeba používat hodnoty z grafu
cs/cart.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)