User Tools

Site Tools


You are not allowed to perform this action
cs:data:grasslands

Vegetace acidofilních trávníků na Třebíčsku

Zdroj dat

Zelený & Li (2008), Zelený (nepubl.)

Popis datového souboru

Fytocenologické snímky acidofilních trávníků, zapisované na ploše 16-25m2 v letech 2004 až 2007.

Lokalita

Mapa studované oblasti Přírodní park Třebíčsko, oblast S a SV od Třebíče. Výskyt trávníků je typicky soustředěn na konvexních ostrůvcích tvořených odolnými jádry žulosyenitu, které jsou roztroušeně v relativně intenzivně využívané zemědělské krajině.

Soubor se souřadnicemi pro zobrazení v Google Earth: grasslands.kml 1)

Proměnné prostředí

Jméno proměnné Popis
plot číslo snímku, pod kterým je uložen v České národní fytocenologické databázi
area plocha snímku [m2]
altitude nadmořská výška [m n.m.]
aspect orientace [°]
slope svažitost [°]
coverE2 pokryvnost keřového patra [%]
coverE1 pokryvnost bylinného patra [%]
cover_moss pokryvnost mechového patra [%]
cover_lich pokryvnost lišejníků [%]
cover_bare pokryvnost obnažené půdy [%]
pH.H pH půdy, měřeno ve vodní suspenzi
soildepth hloubka půdy, měřená ocelovým hrotem [cm]
soildepth_sd variabilita v hloubce půdy (vypočtená z pěti vpichů ocelovým hrotem v jednom snímku) [cm]
classification klasifikace do asociací (viz článek)
latitude zeměpisná šířka [°]
longitude zeměpisná délka [°]

Data ke stažení v různých formátech

Skript pro přímé načtení dat do eRka

Data jsou určena k nacvičování importu dat do prostředí eRka, skript pro přímé načtení je proto ukryt zde.

Literatura

  • Zelený D. & Li Ch.-F. (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu [Dry acidophilous grassland vegetation in the area of Třebíč's granosyenite pluton] - Acta Rerum Naturalium, 5: 177-194 pdf

Fotografie ostrůvku s acidofilním trávníkem (Valdíkov, okr. Třebíč)

1)
soubor je možné stáhnout a následně otevřít v programu Google Earth
cs/data/grasslands.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)