User Tools

Site Tools


cs:data:spring-fens

Společenstva měkkýšů, cévnatých rostlin a mechorostů na slatiništích západních Karpat

Zdroj dat

Data částečně publikovaná v různých zdrojích (např. Horsák & Hájek 2003).

Popis datového souboru

Data zahrnují údaje o druhovém složení společenstev měkkýšů, cévnatých rostlin a mechorostů na 43 lokalitách slatinišť v rámci západních Karpat. V rámci každé lokality byl zapsán jeden fytocenologický snímek o ploše cca 16 m2, ve kterém byly zaznamenány všechny druhy cévnatých rostlin a mechorostů a odhadnuty jejich pokryvnosti (pomocí devítistupňové Braun-Blanquetovy stupnice). V rámci každé plochy bylo odebráno 12 litrů vzorku (půda + opad + vegetace), ve kterém byly determinováni měkkýši a spočteny abundance jednotlivých druhů.

Proměnné prostředí

Data zahrnují celou řadu měřených proměnných prostředí, především výsledek chemického rozboru vody odebrané ze slatinišť. Pro podrobnosti chemických analýz viz Horsák & Hájek (2003).

Data ke stažení v různých formátech

Skript pro přímé načtení dat do eRka

moll <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/lib/exe/fetch.php?media=data:molluscs-fens.txt', row.names = 1)
vasc <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/lib/exe/fetch.php?media=data:vascular-fens.txt', row.names = 1)
bryo <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/lib/exe/fetch.php?media=data:bryo-fens.txt', row.names = 1)
env <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/lib/exe/fetch.php?media=data:env-fens.txt', row.names = 1)
 

Literatura

  • Horsák M. & Hájek M. (2003): Composition and species richness of mollusc communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient. J. Moll. Stud. 69: 349-357 pdf
cs/data/spring-fens.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)