User Tools

Site Tools


cs:data:vltava

Lesní vegetace údolí Vltavy

Zdroj dat

Diplomová a částečně disertační práce (Zelený 2002, Zelený & Chytrý 2007, Zelený 2008)

Popis datového souboru

Rozmístění snímkovacích ploch podél transektů Jde o vegetační snímky, které byly v letech 2001-2003 sbírány v pravidelných rozestupech na transektech vedených po svazích Vltavského údolí - každý transekt začínal na úpatí svahu (na břehu řeky) a vedl až na horní hranu říčního údolí. Snímky mají velikost 10×15 m (delší stranou jsou umístěné po vrstevnici). V každém snímku byly zapsány všechny druhy stromového, keřového a bylinného patra a odhadnuty jejich pokryvnosti pomocí 9-ti členné Braun-Blanquettovy stupnice (hodnoty byly následně převedeny na procenta). Zároveň byly na každé ploše odhadovány nebo měřeny různé topografické a půdní faktory prostředí (viz tabulka dole). Celkem bylo zapsáno 97 vegetačních snímků podél 27 transektů.

Lokalita

Údolí Vltavy u Zlaté Koruny, okres Český Krumlov. Transekty byly založeny na svazích různých orientací, které byly porostlé v celém profilu přirozenou nebo polopřirozenou lesní vegetací.

Soubor se souřadnicemi pro zobrazení v Google Earth: vltava.kml 1)

Proměnné prostředí

Jméno proměnné Popis
PLOTčíslo snímku
TRANSECTčíslo transektu
ELEVATIONnadmořská výška [m n.m.]
SLOPEsklon svahu [°]
ASPSWorientace (vyjádřená jako odchylka skutečné orientace od 45°, nejvyšší hodnoty dosahuje pro JZ orientovaný svah)
ASPSSWorientace (vyjádřená jako odchylka skutečné orientace od 22,5°, nejvyšší hodnoty dosahuje pro JJZ orientovaný svah)
XERSWindex xericity = cos (orientace - 225°) x tg (sklon) (nejvyšší hodnoty pro JZ svahy)
XERSSWindex xericity = cos (orientace - 202,5°) x tg (sklon) (nejvyšší hodnoty pro JJZ svahy)
SURFSLtvar svahu po spádnici (třístupňová ordinální škála: -1 konkávní, 0 plochý, 1 convexní)
SURFIStvar svahu po vrstevnici (třístupňová ordinální škála: -1 konkávní, 0 plochý, 1 convexní)
LITHIClitozemě a rankery (mělké půdy vázané na skalní výchozy)
SKELETICskeletické rankery (kamenité půdy na sutích)
CAMBISOLkambizemě (zonální půdy s dobře vyvinutým půdním horizontem)
FLUVISOLfluvizemě (půdy ovlivněné vodou a tvořené aluviálními sedimenty)
SOILDPThloubka půdy [cm]
pH Hpůdní pH (měřené ve vodní suspenzi)
COVERE32odhad pokryvnosti stromového a keřového patra [%]
ELL-LIGHTEllenbergova indikační hodnota pro světlo
ELL-TEMPEREllenbergova indikační hodnota pro teplotu
ELL-CONTEllenbergova indikační hodnota pro kontinentalitu
ELL-MOISTEllenbergova indikační hodnota pro vlhkost
ELL-REACTEllenbergova indikační hodnota pro půdní reakci
ELL-NUTREllenbergova indikační hodnota pro živiny
SPEC-NOpočet všech druhů ve snímku
GROUPvegetační typ (výsledky numerické klasifikace)

Data ke stažení v různých formátech

  • vltava.xls - Excelovský soubor, který obsahuje matici druhy-snímky, proměnné prostředí, význam druhových zkratek a metadata
  • vltava-spe.txt - matice druhy-snímky (druhy jsou ve sloupečcích, snímky v řádcích), txt formát (buňky oddělené tabulátory)
  • vltava-env.txt - proměnné prostředí (proměnné ve sloupečích, snímky v řádcích), txt formát (buňky oddělené tabulátory)
  • vltava-spe.csv - matice druhy-snímky (druhy jsou ve sloupečcích, snímky v řádcích), csv formát (buňky oddělené středníkem, desetinný oddělovač je čárka)
  • vltava-env.csv - proměnné prostředí (proměnné ve sloupečcích, snímky v řádcích), csv formát (buňky oddělené středníkem, desetinný oddělovač je čárka)
  • vltava.cep - matice druhy-snímky v CANOCO formátu (canoco condensed file) 2)

Skript pro přímé načtení dat do eRka

vltava.spe <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/vltava-spe.txt', row.names = 1)
vltava.env <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/vltava-env.txt')
 

Literatura

  • Zelený D. (2002): Faktory ovlivňující vegetaci v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny. - Ms. (diplomová práce) pdf
  • Zelený D. & Chytrý M. (2007): Environmental control of vegetation pattern in deep river valleys of the Bohemian Massif. - Preslia, 79: 205-222 pdf
  • Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov) [Forest vegetation in the Vltava river valley north of Zlatá Koruna (district of Český Krumlov)]. - Zprávy České Botanické Společnosti, 43: 111-169 pdf
1)
soubor je možné stáhnout a následně otevřít v programu Google Earth
2)
zkratka cep znamená Cornell Ecology Programs, což je označení formátu optimalizovaného pro děrné štítky, který byl původně použit pro programy TWINSPAN a DECORANA, a posléze přejat i do programu CANOCO. V knihovně vegan je funkce read.cep, která umožňuje tento soubor načíst do eRka.
cs/data/vltava.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki