User Tools

Site Tools


cs:direct_ordination

Přímá ordinace

Přímá ordinace (constrained ordination, direct gradient analysis) se používá k testování hypotéz o vlivu vysvětlujících proměnných na druhové složení společenstev. Jde o to popsat variabilitu v druhových datech, která se vztahuje ke známým proměnným prostředí (které například změřím). Tím se liší přímá ordinace od ordinace nepřímé, která má za úkol najít hlavní směry variability v druhových datech, tedy skryté gradienty, které se můžeme následně pokusit interpretovat na základě jejich korelací s měřenými faktory prostředí, případně na základě vlastních zkušeností. V případě přímých ordinací se budeme zabývat pouze metodami založenými na výpočtu eigenvalues (eigenvalue based)1)

RDA (Redundancy Analysis)

Metoda přímé ordinace založené na PCA (Principal Component Analysis). Pro RDA použijeme data z třebíčských trávníků, které mají krátký ekologických gradient (trávníky jsou to veskrze suché acidofilní, občas mírně bazičtější, ale žádné dramatické rozdíly). Vlastní druhová data rovnou odmocníme, protože jde o procentické abundance:

grasslands.spe <- read.csv2 ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/grasslands-spe.csv', row.names = 1)
grasslands.env <- read.csv2 ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/grasslands-env.csv', dec = '.')
 
grasslands.spe <- sqrt (grasslands.spe)

rda (library vegan)

Zajímalo by mě například, jaký vliv na vegetaci má pH půdy. Využiji přitom výhody zápisu ve formě tzv. formule: Y ~ x1 + x2 + x3, data = X, kde X je datový rámec s vysvětlujícími proměnnými, x1 ad. jsou názvy jednotlivých proměnných a Y je datový rámec s vysvětlovannými proměnnými (druhovým složením).

> library (vegan)
> rda (grasslands.spe ~ pH.H, data = grasslands.env)
 
Call: rda(formula = grasslands.spe ~ pH.H, data = grasslands.env)
 
        Inertia Proportion Rank
Total     67.48476  1.00000   
Constrained  3.44274  0.05102  1
Unconstrained 64.04202  0.94898  46
Inertia is variance 
 
Eigenvalues for constrained axes:
 RDA1 
3.443 
 
Eigenvalues for unconstrained axes:
 PC1  PC2  PC3  PC4  PC5  PC6  PC7  PC8 
8.862 6.587 5.764 4.346 2.929 2.758 2.528 2.409 
(Showed only 8 of all 46 unconstrained eigenvalues)

Ve výstupu mě zajímá především rozklad celkové variance (Total inertia) na část vysvětlenou použitými faktory prostředí (Constrained, součet eigenvalues os s omezením - v tomto případě pouze jedné osy) a nevysvětlenou variabilitu (Unconstrained, součet eigenvalues zbývajících 46 os bez omezení). Součet eigenvaues pro omezené osy (constrained axes) je v našem případě 3.44, celková variabilita (Total inertia) je 67.48. Vysvětlená variabilita je tedy 3.44/67.48 = 0.05097, tedy 5.1%. To nakonec vyčtu i z hodnot ve sloupečku Proportion, které udávají rozklad variability v proporcích (celková varibilita je rovna jedné, omezené osy vysvětlí 0.051).

Jak vypadá výstup RDA, pokud zahrnu dvě vysvětlující proměnné? Vedle pH použiji ještě proměnnou soildepth, tedy hloubku půdy:

> rda (grasslands.spe ~ pH.H + soildepth, data = grasslands.env)
 
Call: rda(formula = grasslands.spe ~ pH.H + soildepth, data =
grasslands.env)
 
       Inertia Proportion Rank
Total     67.4848   1.0000   
Constrained  5.2236   0.0774  2
Unconstrained 62.2612   0.9226  45
Inertia is variance 
 
Eigenvalues for constrained axes:
 RDA1 RDA2 
3.721 1.503 
 
Eigenvalues for unconstrained axes:
 PC1  PC2  PC3  PC4  PC5  PC6  PC7  PC8 
8.813 6.095 5.729 4.221 2.920 2.729 2.523 2.383 
(Showed only 8 of all 45 unconstrained eigenvalues)

Total inertia je stejné jako v předchozím případě, protože používám stejná data. Zvýšila se variabilita vysvětlená proměnnými prostředí, ale nijak dramaticky (7.7%). Omezené osy jsou nyní dvě - platí, že počet omezených os je roven počtu vysvětlujích proměnných (může jich být ale méně, v případě že některé výsvětlující proměnné jsou spolu silně korelované).

Z výstupní tabulky funkce rda vyčtu ještě jednu zajímavou věc - první neomezená osa (PC1) má hodnotu eigenvalue podstatně vyšší (8.813) než je součet eigenvalues obou omezených os. To znamená, že mimo gradienty prostředí, které jsem použil jako vysvětlující proměnné (pH a hloubka půdy) je datový soubor strukturovaný podle jiného gradientu, a to poměrně výrazně.

CCA (Canonical Correspondence Analysis)

Použití je stejné jako v případě RDA. CCA se používá na heterogenní data (podle kuchařky Lepš-Šmilauer jde o data, která mají první DCA osu delší než 4 jednotky).

cca (library vegan)

Výstup příkazu cca vypadá stejně jako v případe rda. Ukážeme si to na příkladu odmocněných dat z údolí Vltavy, kde jako vysvětlující proměnné použijeme pH ve vodě (pH.H) a orientaci (ASPSSW):

> vltava.spe <- read.csv2 ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/vltava-spe.csv', row.names = 1)
> vltava.env <- read.csv2 ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/vltava-env.csv', dec = '.')
> vltava.spe <- sqrt (vltava.spe)
 
> cca.1 <- cca (vltava.spe ~ pH.H + ASPSSW, data = vltava.env)

Tentokrát jsem výsledky funkce cca přiřadil do nové proměnné, se kterou můžu dále pracovat.

> cca.1
 
Call: cca(formula = vltava.spe ~ pH.H + ASPSSW, data = vltava.env)
 
       Inertia Proportion Rank
Total     8.65579  1.00000   
Constrained  0.55075  0.06363  2
Unconstrained 8.10505  0.93637  94
Inertia is mean squared contingency coefficient 
 
Eigenvalues for constrained axes:
 CCA1  CCA2 
0.3044 0.2464 
 
Eigenvalues for unconstrained axes:
  CA1  CA2  CA3  CA4  CA5  CA6  CA7  CA8 
0.4964 0.3979 0.3099 0.3028 0.2707 0.2512 0.2265 0.2171 
(Showed only 8 of all 94 unconstrained eigenvalues)

Vysvětlující proměnné vysvětlí 6.4% variability, poměrně dost variability zůstává i na první ordinační ose bez omezení.

add1 (library vegan)

step (library vegan)

Cvičení 1

Použijte data z Bryce Canyonu a použijte je v CCA analýze. Data jsou na stupnici 0-5, není je tedy třeba transformovat.

 1. použijte proměnné elev, slope a av (viz tabulka s vysvětlivkami k datům)
 2. kolik celkové variability v druhových datech vysvětlí dohromady tyto tři proměnné?
 3. jaké procento z této vysvětlené variability je zachyceno na první, druhé resp. třetí ose?
 4. kolik z celkové variability zachycuje první osa bez omezení (unconstrained)?

Cvičení 2

Použijte data z Ohrazení (vlhká experimentální louka).

 1. pro analýzu používejte metodu RDA na odmocninově ztransformovaných datech, a použijte pouze data z posledního roku experimentu (ohrazeni.env$YEAR == 3)
 2. experiment zahrnuje tři zásahy: kosení, hnojení a odstranění dominanty (Molinia caerulea). Který z nich má největší vliv na změny ve vegataci?
 3. který ze zásahů má na vegetaci nejvyšší čistý vliv po odstranění vlivu ostatních dvou?

Řešení cvičení

1)
Přímé ordinace založené na výpočtu distancí (distance based) také existují, jen nejsou příliš používané. Viz například dbRDA (distance based RDA), která funguje shruba následovně: z původní matice druhových dat (samples x species) se vypočte matice distancí mezi vzorky (samples x samples), která se podrobí analýze hlavních koordinát (PCOA) a skóre jednotlivých vzorků na osách PCoA se použijí coby vysvětlovaná proměnná v klasické RDA spolu s jednou nebo více vysvětlujícími proměnnými. Výhoda je v tom, že pro výpočet distanční matice můžu použít libovolnou míru distance (distance measure), nejsem tedy vázán pouze na Euklidovskou vzdálenost se kterou pracuje PCA (potažmo RDA).
cs/direct_ordination.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)