User Tools

Site Tools


zpradat:data:barley

Experimentální data o vlivu hnojení na složení společenstev plevelů

Zdroj dat

Data jsou součástí zkušebních dat ke knize Lepš & Šmilauer (2003), publikována byla ve studii Pyšek & Lepš (1991)

Popis datového souboru

Experiment byl založen na poli s ječmenem v rámci hydrobiologického experimentu, který sledoval vliv hnojení na hydrobiologické poměry. Na 122 plochách o velikosti 1 m2 bylo sledováno druhové složení plevelných společenstev v závislosti na hnojení třemi různými typy hnojiv (pro naše účely mezi typy hnojiv nebudeme rozlišovat). Druhové složení plevelů bylo zaznamenáváno jako fytocenologický snímek, pro odhady pokryvností druhů byla použita ordinální stupnice 1-7. Hnojení má zároveň vliv i na pokryvnost ječmene na poli, která byla zaznamenána na procentické škále.

Lokalita

Blízko obce Samšín v jižních Čechách, nadmořská výška 500 m n.m. Další detaily viz Pyšek & Lepš (1991).

Proměnné prostředí

Používáme zjednodušený datový soubor, který nerozlišuje mezi typem hnojiva, rozlišuje pouze jeho dávku.

Jméno proměnné Popis
dosedávka hnojiva (0 - nehnojeno, 1 - 70 g N/ha, 2 - 140 g N/ha)
coverpokryvnost ječmene [%]
NSPpočet druhů plevelů (tato proměnná je určená pro unimodální analýzy)

Data ke stažení

  • Fertil.xls - soubor ve formátu MS Excel, obsahuje druhová data, vysvětlující proměnné, design experimentu a další informace (součást učebnice Lepše & Šmilauera (2003), Chapter 13, Case study 3)
  • fertil.spe - soubor druhových dat ve formátu canoco condensed file
  • fertil.env - soubor s proměnnými prostředí ve formátu canoco condensed file

Reference

  • Pyšek P. & Lepš J. (1991): Response of weed community to nitrogen fertilization: a multivariate analysis. Journal of Vegetation Science, 2: 237-244 pdf
  • Lepš J. & Šmilauer P. (2003): Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Cambridge University Press. zkušební data ke knize ke stažení
zpradat/data/barley.txt · Last modified: 2014/04/25 13:00 (external edit)