User Tools

Site Tools


zpradat:visualization

5. Vizualizace ordinací

Cvičení 5.1 (atributy v DCA ordinačním diagramu)

  1. Použijte data z Vltavy a vypočtěte na nich DCA (data logaritmicky ztransformujte). Následující obrázky se pokuste zreprodukovat co nejvěrněji (tzn. i barvy čar a symbolů, typy symbolů, rozsahy os atd.).
  2. Nakreslete ordinační diagram, ve kterém budou jednotlivé vzorky nakresleny symboly podle jejich příslušnosti k vegetačnímu typu (proměnná GROUP v tabulce proměnných prostředí, vzorky jednotlivých vegetačních typů budou obaleny obálkou, bude připojena legenda vpravo nahoře a do ordinačního diagramu budou pasivně promítnuty Ellenbergovy indikační hodnoty (Obr. 1).
  3. Nakreslete ordinační diagram, ve kterém bude pomocí vrstevnic dokreslena druhová bohatost (počty druhů, proměnná SPEC-NO v tabulce proměnných prostředí)(viz Obr. 2).
Obrázek 1
Obrázek 2Cvičení 5.2 (pokročilejší možnosti vizualizace výsledků)

  1. Použijte data z trvalé plochy v tropickém lese na Barro Colorado Island (Panama) - s daty se nejdříve seznamte.
  2. Na druhových datech spočtěte PCA na Hellingerově transformovaných datech, a skóre vzorků na první ose nakreslete do prostoru definovaném souřadnicemi x a y (v tabulce proměnných prostředí) pomocí vrstevnic vyhlazených loess metodou (viz. Obr. 3). Všimněte si, že obrázek, stejně jako vlastní plocha v lese, je obdélníkového tvaru (1000 metrů na šířku a 500 metrů na výšku)1). Nejvyšší skóre jsou v místech, kde je na ploše konkávní sníženina s podmáčenou vegetací.
Obrázek 3
1)
Tohoto docílíte při vytváření diagramu pomocí volby Graph > Attribute Plots > XY(Z) diagram, a to zaškrtnutím možnosti Iso-scale X and Y.
zpradat/visualization.txt · Last modified: 2015/04/09 13:00 (external edit)