User Tools

Site Tools


zpradat:data:removal

Experimentální data o klíčení semenáčků na vlhké louce

Zdroj dat

Data jsou součástí příkladu v knize Šmilauer & Lepš (2014), původně publikována byla ve studii Špačková et al. (1998).

Popis datového souboru

Design experimentu s odstraněním dominanty, opadu a mechorostů (z knihy Šmilauer & Lepš 2014)

Data z experimentální studie, která se zabývala vlivem odstranění dominantního druhu (Nardus stricta), rostlinného opadu a mechorostů na druhové složení společenstva vlhké louky, především vliv na klíčení semenáčků lučních rostlin. Experiment byl založen ve čtyřech znáhodněných blocích, zásah měl čtyři úrovně, a zaznamenání druhového složení bylo provedeno jednou, na konci experimentu. Experiment byl založen v březnu 1994, těsně po odtání ledu. Každý blok obsahoval čtyři plochy, každou s odlišným zásahem: (1) kontrolní plocha, ve které nebyl proveden žádný zásah, (2) odstranění rostlinného padu vyhrabáním, (3) odstranění dominantního druhu Nardus stricta (smilka tuhá), a (4) plocha s odstraněním opadu a mechů (odstranit pouze mechy bez odstranění opadu nebylo technicky možné).

Příklady semenáčků několika druhů, které se “zúčastnily” experimentu (nakreslila Iva Kotorová, ze studie Špačková et al. 1998)

Lokalita

Experiment probíhá na experimentální podmáčené louce Ohrazení, cca 10 km JV od Českých Budějovic. Vegetace je blízká svazu Molinion a Violion caninae.

Proměnné prostředí

Jméno proměnnéPopis
treatmentNázev zásahu: Cont = kontrola, Litter = odstranění opadu, Nardus = odstranění dominanty, Li+Na - odstranění opadu a mechů
blockČíslo bloku
seedlsumCelkový počet semenáčů na plochu

Data ke stažení

  • Seedl.xlsx - soubor ve formátu MS Excel, obsahující popis experimentu, druhová data a proměnné prostředí (tento soubor pochází z materiálů ke knize Šmilauer & Lepš (2014), Chapter 15, Case study 4)

Literature

  • Špačková, I., Kotorová, I. & Lepš, J. (1998) Sensitivity of seedling recruitment to moss, litter and dominant removal in an oligotrophic wet meadow. Folia Geobotanica, 33: 17-30. pdf
  • Šmilauer, P. & Lepš, J. (2014) Multivariate Analysis of Ecological Data using Canoco 5. Second Edition. Cambridge University Press, Cambridge, UK. (website with example data)
zpradat/data/removal.txt · Last modified: 2015/04/09 13:00 (external edit)